♥...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกของ กนกวรรณ ฟักช้าง ค่ะ...♥

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555


♫..นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษา..♫

.....สวัสดีค่ะผู้เยี่ยมชมทุกท่าน...บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และบล็อกนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชานี้ค่ะ.....


♥♥..คำอธิบายรายวิชา..♥♥
.....ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้  ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


♥♥..วัตถุประสงค์ในรายวิชา..♥♥
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
     1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
     6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
     7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
     10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
     11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
     12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

♥♥..เนื้อหาบทเรียน..♥♥
      หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     ♣  หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
       หน่วยการเรียนที่ 3การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
     ♣  หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     ♣  หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
       หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
     ♣  หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
       หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

♥♥..รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน..♥♥
.....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Leaming)การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Onling Leaming)กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditonal Leaming)